OPŠTA PATOLOGIJA
Raspored predavanja
Raspored vežbi
Biosigurnosne mere u obdukcionoj sali
Ispitna pitanja

SPECIJALNA PATOLOGIJA
Raspored predavanja
Raspored vežbi
Ispitna pitanja

UVOD U VETERINARSKU LABORATORIJSKU PRAKSU

KONTINUIRANA EDUKACIJA