Vladimir
dr Vladimir Kukolj
vanredni profesor
Rođen 31.01.1980. u Gradačcu, Bosna i Hercegovina

OBRAZOVANJE
1998. završio Srednju poljoprivrednu školu u Šapcu, smer veterinarski tehničar. Maturirao kao „Vukovac“ i „đak generacije“
1998. upisao Fakultet veterinarske medicine u Beogradu, smer veterinarska medicina. U toku studiranja za postignute rezultate dobio brojne prestižne nagrade kao što su stipendija Ambasade Kraljevine Norveške i stipendija Fonda Kraljevskog Doma Karađorđevića.
2003. diplomirao sa prosečnom ocenom 9,87. Odlukom Naučno-nastavničkog veća proglašen za studenta generacije, a kasnije dobio i Univerzitetsku nagradu “Student generacije”.
2004. radi kao diplomirani veterinar na Katedri za patološku morfologiju Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu.
2004. upisao postdiplomske studije-magistratura, smer patologija i terapija životinja, na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu.
2005. izabran za asistenta-pripravnika na predmetu Patološka morfologija.
2006. odslužio vojsku u civilnoj vojnoj službi u Veterinarskom specijalističkom institutu „Šabac“ u Šapcu.
2007. upisao akademske specijalističke studije, oblast patologija na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu.
2008. položio sve ispite na magistarskim studijama sa prosečnom ocenom 9,80 i odbranio magistarsku tezu pod naslovom „Patomorfološka i imunohistohemijska ispitivanja limfnih čvorova goveda prirodno inficiranih virusom leukemije“.
2009. izabran za asistenta za užu naučnu oblast Patologija.
2011. uspešno brani doktorsku disertaciju pod naslovom „Imunofenotipizacija i distribucija miofibroblasta u jetri sa fibrozom kod jelena izazvanom Fascioloides magna“
2012. položio sve ispite na specijalističkim studijama sa prosečnom ocenom 10,00 i uspešno odbranio specijalistički rad pod naslovom „Morfološke i imunohistohemijske karakteristike promena u jetri ovaca prirodno inficiranih malim metljem (Dicrocoelium dendriticum)“
2012. izabran za docenta za užu naučnu oblast Patologija
2013. tehnički urednik međunarodnog časopisa Acta Veterinaria
2017. izabran za vanrednog profesora za užu naučnu oblast Patologija

EDUKACIJA
2004., 2005., 2007. i 2010. Simpozijum patologa Jugoistočne Evrope u organizaciji Charles Louis Davis DVM Foundation u Beogradu.
2006. dva kursa iz oblasti dijagnostike transmisivnih spongiformnih encefalopatija
2008. Summer School in Veterinary Pathology, Jaca, Spain
2009. Summer School in Veterinary Pathology, Zaragoza, Spain
2009. 27th European Meeting of ESVP/ECVP, Krakow, Poland
2010. Cytology Course, Balatonfüred, Hungary
2010. VI Annual Conference of Hungarian Society of Veterinary Oncology, Balatonfüred, Hungary
2010. 28th European Meeting of ESVP/ECVP, Belgrade, Serbia
2011. 19th International Congress of Mediterranean Federation of Health and Production of Ruminants, Belgrade, Serbia
2012. 30th European Meeting of ESVP/ECVP, Leone, Spain
Brojni stručni i naučni skupovi nacionalnog značaja

UČEŠĆE NA PROJEKTIMA
2008.-2010. projekat iz oblasti osnovnih istraživanja: „Difuzni sistem zvezdastih (stellata) ćelija i njihova uloga u oštećenju tkiva, reparaciji i neoplastičnim procesima kod sisara“, br. 156010D
2008.-2010. projekat iz oblasti tehnološkog razvoja: „Savremene molekularne i imunske metode u dijagnostici oboljenja domaćih životinja izazvanih živim agensima“, br. TR20061

PROFESIONALNO ČLANSTVO
2004. Charles Louis Davis DVM Foundation, Illinois, USA
2008. European Society of Veterinary Pathology
2008. Veterinarska komora Srbije, licenca br. 1773
2010. Udruženje veterinarskih patologa Srbije
2012. Udruženje patologa i citologa Srbije

OSTALO
Služi se engleskim i nemačkim jezikom.
Poznaje osnove rada na računaru.

SPISAK OBJAVLJENIH RADOVA

Radovi u vrhunskom međunarodnom časopisu – M21

 1. Marinković D., Kukolj V., Aleksić-Kovačević S., Jovanović M., Knežević M., The role of hepatic myofibroblasts in liver cirrhosis in fallow deer (Dama dama) naturally infected with giant liver fluke (Fascioloides magna), BMC Veterinary Research., Vol. 9, No. 45, 2013, doi: 10.1186/1746-6148-9-45.
 2. Kukolj V., Aleksić-Kovačević S., Katić-Radivojević S., Knežević Dj., Jovanović M., The role and immunophenotypic characteristics of myofibroblasts in liver of sheep naturally infected with the lancet liver fluke (Dicrocoelium dendriticum), Veterinary Parasitology, Vol. 208, No 3-4, p. 181-189, 2015

Radovi u međunarodnom časopisu – M23

 1. Aleksić-Kovačević Sanja, Kukolj V., Marinković D., Knežević Milijana, Retrospective study of canine epithelial and melanocytic tumors, Acta Veterinaria, Vol. 55, No. 4, p. 319-326, 2005.
 2. Aleksić-Kovačević Sanja, Kukolj V., Jelesijević T., Jovanović M., Retrospective analysis of canine mesenchimal tumors of skin and soft tissues, Acta Veterinaria, Vol. 55, No. 5-6, p. 521-529, 2005.
 3. Knežević Milijana, Gledić D., Kukolj V., Knežević DJ., Jovanović M., Božić Tatjana, Aleksić-Kovačević Sanja, Expression of α-SMA, desmin and vimentin in canine liver with fibrosis, Acta Veterinaria, Vol. 59, No. 4, p. 361-370, 2009.
 4. Aleksić-Kovačević S., Kukolj V., Kureljušić B., Marinković D., Knežević Dj., Ignjatović I., Jovanović M., Knežević M., Gledić D., Role of hepatic stellate cells (HSCs) in development of hepatic fibrosis in cats with polycystis kidney disease (PKD), Acta Veterinaria, Vol. 60, No. 4, p. 391-400, 2010
 5. Vasković N., Šekler M., Vidanović D., Polaček V., Kukolj V., Matović K., Jovanović M., Pathomorphological lesions and distribution of viral antigen in birds infected with the pathogenic strain of H5N1 avian influenza virus, Acta Veterinaria, Vol. 61, No. 5-6, p. 591-598, 2011
 6. Kukolj V., Myofibroblasts in normal and fibrotic liver in different animal species, Acta Veterinaria, Vol 64, No 4, p. 397-412, 2014

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini – M33

 1. Kukolj V., Aleksić-Kovačević S., Knežević Milijana, Changes in the blood and lymph nodes of cattle naturally infected by bovine leukemia virus, Congress proceedings of the 19th International Congress of Mediterranean Federation of Health and Production of Ruminants, Serbia, Belgrade, 25 – 28 may 2011, p. 125-130, 2011.

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu – M34

 1. Aleksić-Kovačević Sanja, Kukolj V., Marinković D., Jelesijević T., Jovanović M., Knežević Milijana, Retrospective study of canine epithelial, melanocytic and mesenchymal tumors of skin, Proceedings of the 23 rd Meeting of the European Society of Veterinary Pathology, Italy, Naples 7 – 10 september 2005, p. 19, 2005.
 2. Jovanović M., Kukolj V., Andrić N., Psalla D., Malignant peripheral nerve sheath tumour in a dog, Proceedings of the 24th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology, Scotland, Edinburgh, 31 august-2 september 2006, p. 168-169, 2006.
 3. Andric N., Knezevic Milijana, Kukolj V., Djurdjevic D., Malignant peripheral nerves sheath tumour (MPNST) in a dog – case report, Proceedings of the World Congress WSAVA/FECAVA/CSAVA, Czech Republic, Prague, october 11-14 2006, p. 836, 2006.
 4. Jovanović M., Eri Zivka, Spasojevic A., Kukolj V., Knezevic Milijana, Rhabdomyosarcoma in the urinary bladder of a dog, Proceedings of the 26th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology, Croatia, Dubrovnik, 17-21 september 2008, p. 123, 2008.
 5. Aleksić-Kovačević Sanja, Kureljušić B., Kukolj V., Knežević Milijana, Myofibroblasts in cat liver fibrosis, Journal of Comparative Pathology, 141(4), p. 278, 2009.
 6. Kukolj V., Aleksić-Kovačević Sanja, Jovanović M., Knežević Milijana, Distribution of stellate cells in cattle liver with parasitic fibrosis and cirrhosis, Journal of Comparative Pathology, 141(4), p. 295, 2009.
 7. Kukolj V., Marinković D., Aleksić-Kovačević S., Jovanović M., Knežević M., The role of myofibroblasts in the pathogenesis of parasitic liver fibrosis in fallow deer, Journal of Comparative Pathology, 143(4), p. 350, 2010.
 8. Jovanović M., Knežević M., Kukolj V., Cutaneous histoplasmosis in dogs, Journal of Comparative Pathology, 143(4), p.325, 2010.
 9. Kureljušić B., Ivetić V., Savić B., Kukolj V., Milićević V., Aleksić-Kovačević S., Immunohistochemical study of the inflammatory infiltrate associated with swine hepatitis E virus infection, Journal of Comparative Pathology, 143(4), p.322, 2010.
 10. Aleksić-Kovačević S., Polaček V., Johansen T. B., Marinković D., Kukolj V., Nešić S., Jovanović M., Knežević M., The role of TGF-β1 and TGF-β1 RI in morphogenesis of granulomatous lymphadenitis in pigs naturally infected with Mycobacterium avium complex, Proceedings of the 25th Annual European macrophage and dendritic cell society Meeting, Belgium, Brussels, 22 – 24 september 2011, p. 36, 2011
 11. Kukolj V., Aleksić-Kovačević S., Jovanović M., Distribution of stellate cells in sheep liver with parasitic fibrosis, Journal of Comparative Pathology, 148(1), p. 83, 2013.
 12. Nešić S., Vučićević I., Kukolj V., Jovanović M., Mesenchymal gastrointestinal tumours in cats, Journal of Comparative Pathology, 150(1), p. 104, 2014.
 13. Vučićević I., Nešić S., Kukolj V., Aleksić-Kovačević S., Expression of CD3, CD79 and PCNA on tumor cells in Marek’s disease, Macedonian Veterinary Review, 37 (Suppl. 1), p. 56, 2014.
 14. Jovanović M., Nešić S., Marinković D., Kukolj V., Trailović D., Fumonisin toxicosis in horses, Journal of Comparative Pathology, 152(1), p. 5, 2015.

Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja – M51

 1. Kukolj V., Kovačević-Filipović Milica, Aleksić-Kovačević Sanja, Knežević Milijana, Promene u krvi i limfnim čvorovima goveda u ranoj fazi enzootske leukoze, Veterinarski žurnal Republike Srpske, br. 1, vol. 8, str. 61-65, 2008.
 2. Kureljušić B., Marinković D., Obadović Jelena, Đorđević Milena, Kukolj V., Histopatološka procena najčešćih oboljenja jetre kod mačaka, Veterinarski glasnik, Vol. 63, br. 1-2, str. 103-112, 2009.
 3. Aleksić Jelena, Kukolj V., Popović N., Lajšmanioza psa – prikaz slučaja, Veterinarski glasnik, Vol. 63, br. 3-4, str. 251-257, 2009.

Rad u naučnom časopisu – M53

 1. Mitrić M., Kukolj V., Resanović Radmila, Pojava epidemičnog tremora na epizootiološkom području VSI Šabac, Živinarstvo, br. 6/7, str. 10-12, 2007.

Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini – M61

 1. Kukolj V., Enzootska leukoza goveda – nekad i sad, Zbornik radova 15. regionalnog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja Clinica veterinaria 2013, Beograd, 24. – 26. maj 2013., str. 42-46, 2013.

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini – M63

 1. Kukolj V., Aleksić-Kovačević Sanja, Knežević Milijana, Patomorfološke i imunohistohemijske promene u limfnim čvorovima goveda u ranoj fazi enzootske leukoze, Zbornik radova i kratkih sadržaja, 20. Savetovanje veterinara Srbije, Zlatibor, 24. – 27. septembar 2008., str. 310-317, 2008.
 2. Aleksić-Kovačević Sanja, Marinković D., Kukolj V., Postupak uzimanja i slanja materijala za patohistološki pregled, Zbornik predavanja sa XXX seminara za inovacije znanja veterinara, Beograd, 13. februar 2009., str. 73-76, 2009.
 3. Marinković D., Kukolj V., Aleksić-Kovačević Sanja, Uzorkovanje neoplastičnog tkiva za patohistološki i citološki pregled, Zbornik predavanja sa XXXII seminara za inovacije znanja veterinara, Beograd, 18. februar 2011., str. 227-236, 2011.
 4. Kukolj V., Vučićević I., Atanacković V., Nešić S., Postupak uzimanja i slanja materijala za dijagnostiku transmisivnih spongiformnih encefalopatija, Zbornik predavanja sa XXXIII seminara za inovacije znanja veterinara, Beograd, 24. februar 2012., str. 101-110, 2012.
 5. Jovanović M., Trailović D., Kukolj V., Marinković D., Nešić S., Prva pojava encefalomalacije konja u Srbiji, Zbornik predavanja sa XXXVI seminara za inovacije znanja veterinara, Beograd, 20. februar 2015., str. 19-27, 2015.
 6. Kukolj V., Nešić S., Vučićević I., Principi i tehnike u hirurškoj patologiji: kako uzorkovati adekvatan materijal, Zbornik predavanja sa XXXVI seminara za inovacije znanja veterinara, Beograd, 20. februar 2015., str. 91-97, 2015.

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu – M64

 1. Maksimović S., Kukolj V., Mrkovački S., Pojava klasične kuge svinja u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu u periodu od 1992. do 2006. godine i efekti vakcinacije kao mere kontrole bolesti, Zbornik radova i kratkih sadržaja, Simpozijum IX epizootiološki dani, Srebrno jezero, 28. – 31. mart 2007., str. 160-163, 2007.
 2. Milić S., Jovanović M., Marinković D., Kukolj V., Tumori pasa dijagnostikovani na Katedri za patološku morfologiju u periodu 2003.-2008. godine, Zbornik radova i kratkih sadržaja, 20. Savetovanje veterinara Srbije, Zlatibor, 24. – 27. septembar 2008., str. 342-343, 2008.
 3. Kukolj V., Aleksić-Kovačević Sanja, Jovanović M., Gledić D., Knežević Milijana, Uloga zvezdastih (stelata) ćelija u nastanku fibroze jetre kod pasa, XIII Kongres Udruženja patologa i citologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Vršac, 27.-30.maj 2009., Materia Medica, Vol 25, br. 2, str. 34, 2009.
 4. Milić S., Marinković D., Kukolj V., Aleksić-Kovačević Sanja, Jovanović M., Knežević Milijana, Retrospektivna analiza tumora pasa dijagnostikovanih na materijalu uzetom biopsijom, XIII Kongres Udruženja patologa i citologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Vršac, 27.-30.maj 2009., Materia Medica, Vol 25, br. 2, str. 80, 2009.

Odbranjena doktorska disertacija – M71

 1. Kukolj V., Imunofenotipizacija i distribucija miofibroblasta u jetri sa fibrozom kod jelena izazvanom Fascioloides magna, doktorska disertacija, Beograd, 2011.

Odbranjen magistarski rad – M72

 1. Kukolj V., Patomorfološka i imunohistohemijska ispitivanja limfnih čvorova goveda prirodno inficiranih virusom leukemije, Magistarska teza, Beograd, 2008.

Odbranjen specijalistički rad

 1. Kukolj V., Morfološke i imunohistohemijske promene u jetri ovaca prirodno inficiranih malim metiljem (Dicrocoelium dendriticum), Specijalistički rad, Beograd, 2012.

Radovi objavljeni u časopisu bez kategorizacije

 1. Milić S., Marinković D., Kukolj V., Tumori pasa dijagnostikovani na materijalu uzetom biopsijom, SASAP-Bilten Udruženja veterinara male prakse Srbije, br. 3, str. 10-11, 2009.
 2. Aleksić-Kovačević S., Marinković D., Kukolj V., Postupak uzimanja i slanja materijala za patohistološki i citološki pregled, SASAP-Bilten Udruženja veterinara male prakse Srbije, br. 4, str. 10-11, 2009.
 3. Mitrić M., Kukolj V., Nešić S., Stošić Z., Špegar V., Pojava nefropatogenog oblika IB na području VSI Šabac, Savetovanje živinara, Tara, 13.-17.10.2009.