Sladjan
dr Slađan Nešić
docent

Slađan Nešić rođen 01.07.1981. godine u Šapcu.

Završio Šabačku gimnaziju, 2000. godine upisao Fakultet veterinarske medicine u Beogradu. 2000. godine diplomirao na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu sa prosečnom ocenom 8,66. Tokom studija bio stipendista Fonda za mlade talente – Vlade Republike Srbije i zadužbine Dragoljub Marinković.

2008. godine, na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu, upisao postdiplomske studije,– Patologija i terapija životinja i položio sve ispite predviđene programom sa prosečnom ocenom 9,36.

2014. godine odbranio doktorsku tezu pod naslovom „Patohistološke i imunohistohemijske karakteristike promena u mozgu starih pasa“.
2010. pohađao kurs iz citologije i onkologije u Mađarskoj.

Na Katedri za patološku morfologiju u Laboratoriji za patologiju (TSE) angažovan kao administrator sistema kvaliteta i ispitivač. 2011. godine učestvovao na seminaru-obuci „Procena parametara validacije i revalidacije analitičkih metoda“, koji je organizovao Savez hemijskih inžinjera Srbije na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. 2014. godine učestvovao u Beogradu na obuci „Worskhop on prevention, control and eradication of TSE“ u organizaciji TAIEX i Uprave za veterinu, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Govori engleski i služi se nemačkim jezikom.

Edukacija

2003.   Učestvovao u Sarajevu na prvom međunarodnom simpozijumu studenata i profesora fakulteta veterinarske medicine.
2007.   Učestvovao u organizaciji i bio učesnik Kongresa patologa jugoistočne Evrope 2007. godine, održanog na Katedri za patologiju, Fakulteta veterinarske medicine.
2010.   Od 09-13 juna 2010. godine pohađao kurs iz citologije i onkologije u Mađarskoj.
2010.   Učestvovao u organizaciji i bio učesnik 28. ESVP i ECVP simpozijuma, koji je održan  8-11 septembra 2010 godine u Sava Centru u organizaciji Katedre za patologiju, Fakulteta veterinarske medicine, Univerzitetau Beogradu.
2011.   Pohađao međunarodni kurs iz patologije dojke, koji je održan od 31.03. do 01.04.2011.godine u Novom Sadu u organizaciji Evropske Škole Patologa (ESP) i Evropskog Saveza Patologa (EscoP).
2011.   Učestvovao na seminaru-obuci Procena parametara validacije i revalidacije analitičkih metoda, koji je organizovao Savez hemijskih inžinjera Srbije na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.
2012.   Učestvovao na 30. ESVP i ECVP simpozijumu, koji održan 5-8. septembra.2012.u Leonu, u Španiji

Istraživačka interesovanja

Patologija starenja pasa i mačaka (morfološke manifestacije procesa starenja), neuropatologija životinja.


Profesionalno članstvo
2010.   Udruženje veterinarskih patologa Srbije
2011.   Charles Louis Davis DVM Foundation, Illinois, USA
2011.   European Society of Veterinaray Pathology
2012.   Udruženje patologa i citologa Srbije

 

Publikacije
Objavio 24 naučnih i stručnih radova od čega 4 rada objavljena u časopisima M22 i 1 rad M23

 

Učešće na projektima
Bio angažovan na projektu koji je finansiralo Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj „Savremene molekularne i imunske metode u dijagnostici oboljenja domaćih životinja izazvanih živim agensima“, broj TR – 20061.

 

Učešće u nastavi
Aktivno učestvuje u izvođenju vežbi na predmetima na osnovnim studijama: Opšta patologija i Specijalna patologija.
Uključen je u izvođenje praktične nastave iz izbornog predmeta Uvod u veterinarsku laboratorijsku praksu.

 

Kretanje u službi
2007. januar - septembar - stručni saradnik, Katedra za patološku morfologiju, Fakultet veterinarske medicine
2010. – 2016. asistent, Katedra za patološku morfologiju, Fakultet veterinarske medicine.