Milan
DVM Milan Aničić
Asistent

Rođen 16. decembra 1985. u Novoj Varoši, Srbija. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Novoj Varoši sa odličnim uspehom.

Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu, Srbija, upisao 2004/2005. godine. Diplomirao 2011. godine na Katedri za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači, FVM u Beogradu, uspešnom odbranom diplomskog rada pod nazivom „Osnovni principi dijagnostike neoplastičnih oboljenja pasa i mačaka“. Prosek ocena tokom osnovnih studija je 9,00. Tokom studija više puta bio dobitnik stipendija koje najboljim studentima dodeljuju Opština Nova Varoš i Zavičajna organizacija „Stara Raška“. Po završetku stažiranja 2012. godine položio državni stručni ispit i poseduje licencu za obavljanje veterinarske delatnosti.
Godine 2013. upisao postdiplomske doktorske akademske studije na Fakultetu veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu. Položio sve ispite sa prosečnom ocenom 9,91. Uža naučna oblast mu je veterinarska patologija i od 2014. do 2016. godine volontirao na Katedri za patološku morfologiju, FVM.
Od 2013. godine član je „Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline“ i aktivno učestvuje u organizaciji sportskih konjičkih događaja kao član veterinarske komisije.
Bio je učesnik više naučno-stručnih skupova.
Odlično govori i piše engleski jezik.
Poseduje Certificate of Training on IDEXX HerdChekTest BSE-Scrapie Kit.


SPISAK OBJAVLJENIH RADOVA

Radovi u istaknutim međunarodnim časopisima – M22

  1. Trailović Saša, Marinković Darko, Trailović Jelena, Milovanović Mirjana, Marjanović Đorđe, Aničić Milan (2015) Pharmacological and morphological characteristics of the muscular system of the giant liver fluke (Fascioloides magna – Bassi 1875). Experimental parasitology 159 (7135) 136-142.

Radovi u međunarodnom časopisu – M23

  1. Marinković Darko, Milčić-Matić Natalija, Jovanović Milan, Vučićević Ivana, Nešić Slađan, Aničić Milan, Aleksić-Kovačević Sanja (2015) Morphological features and kit receptor expression in canine cutaneous mast cell tumor and systemic mastocytosis. Acta veterinaria 65 (2) 226-237.

  2. Marinković Darko, Özvegy Jòzsef, Aničić Milan, Vučićević Ivana, Nešić Slađan, Kukolj Vladimir (2016) Gastric dilatation and volvulus in brown bear (Ursus arctos). Acta veterinaria 66 (3), 422-428.

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu – M34

  1. Marinković Darko, Aničić Milan, Özvegy Jòzsef, Aleksić-Kovačević Sanja (2016) Epitheliogenesis imperfecta in dorcas gazelle (Gazella dorcas). Abstract book of 34th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology, Bologna, Italy, September 7-10, 2016, 320.

Radovi u vodećem časopisu nacionalnog značaja – M51

  1. Aleksić-Kovačević Sanja, Vučićević Ivana, Aničić Milan (2015)  Histološki i imunohistohemijski parametri značajni za prognozu i terapiju tumora pasa i mačaka. Veterinarski glasnik 69 (3-4) 245-254.

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini – M63

  1. Aničić Milan, Božić Ilija, Marinković Darko (2009) Aplasia cutis congenita (Epitheliogenesis imperfecta) kod svinja (prikaz slučaja). 14. godišnje Savjetovanje veterinara Republike Srpske (Bosna i Hercegovina) sa međunarodnim učešćem, Jahorina. Zbornik kratkih sadržaja 95-98.

  2. Božić Ilija, Aničić Milan, Božić Milan, Marinković Darko (2009) Tretman prolapsusa vagine steone krave (prikaz slučaja). 14. godišnje Savjetovanje veterinara Republike Srpske (Bosna i Hercegovina) sa međunarodnim učešćem, Jahorina. Zbornik kratkih sadržaja 99-102.