Rezultati testa u roku oktobar-1

MATERIJAL SA PREDAVANJA

Obdukciona sala

Uzimanje i slanje materijala za patohistologiju

Uzimanje i slanje materijala za TSE

Prijem i priprema uzoraka, procesovanje tkiva za histološka i imunohistohemijska ispitivanja

Principi i značaj histohemijskih i imunohistohemijskih metoda

Mogućnosti i značaj citološke dijagnostike u veterinarskoj praksi

Principi osnovnih metoda u kliničkoj patologiji

Značaj i primena različitih metoda u kliničkoj patologiji

Principi rada u mikrobiološkoj laboratoriji

Laboratorijska dijagnostika bakterijskih i gljivičnih infekcija

Osnovni principi mikrobiološke dijagnostike u veterinarskoj praksi

Materijal iz parazitologije

Osnovni principi parazitološke dijagnostike u veterinarskoj praksi

Laboratorija za anatomiju